Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HENDI B.V, gevestigd te 3911 TX Rhenen op het adres Steenoven 2, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 2 februari 2007 onder nummer 50053484.

 

Artikel 1 - Begripsbepaling
1.1) Onder Hendi wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid HENDI B.V. en HENDI Engineering B.V., beide gevestigd en kantoorhoudende te Rhenen.

1.2) Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten en/of tot het verrichten van diensten, dan wel in wiens opdracht een werk tot stand wordt gebracht.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1) Alle offertes van Hendi zijn vrijblijvend en vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, hoe dan ook genaamd.

2.2) Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden of bedingen door Hendi uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door Hendi aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of overeenkomst, waarbij zij gemaakt zijn.

2.3) Bij overeenkomsten tussen Hendi en koper hebben eventuele voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking, voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Hendi.

 

Artikel 3 - Offertes
3.1) Alle offertes worden gedurende vier weken gestand gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbieding van Hendi is vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

3.2) Tenzij anders overeengekomen, gelden de offertes uitsluitend voor het land van waaruit zij zijn aangevraagd.

3.3) Tenzij het tegendeel blijkt, is in de door Hendi opgegeven prijs niet begrepen de verschuldigde Omzetbelasting.

3.4) Een door Hendi uitgebrachte offerte kan door koper slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor Hendi geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 4 - Rechten van industriële en intellectuele eigendom
4.1) Tenzij anders overeengekomen, behoudt Hendi de auteursrechten, alsmede de overige rechten van industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.

4.2) De in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken blijven het eigendom van Hendi en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op een andere wijze worden gebruikt (ongeacht of koper daarvoor kosten in rekening zijn gebracht), tenzij gebruik van de in lid 1 genoemde zaken verband houdt met bij Hendi bekende handelsdoeleinden, waarvoor door Hendi goederen ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 5 - Ontwerpen en adviezen
5.1) Hendi neemt de verantwoordelijkheid op zich voor harerzijds gemaakte ontwerpen ter zake te leveren producten, tenzij koper zelf modificaties heeft toegepast en/of andere onderdelen heeft aangebracht.

5.2) Hendi aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp, tenzij Hendi het product met toepassing van de CE-normen heeft geleverd. Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel, waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd.

 

Artikel 6 - Technische eisen, kwaliteit en omschrijving
6.1) Indien door Hendi een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het vertoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6.2) Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt, dan wel geleverd, aanvaardt Hendi slechts verantwoordelijkheid voor de technische eisen of normen, waaraan de te leveren zaken dienen te voldoen, indien en voor zover de goederen worden geleverd binnen de Europese Economische Ruimte, waarin de CE- markering wordt gehanteerd. Dit is alleen geldig wanneer er door Hendi bevestigde goedkeuring voor het land van aflevering is verstrekt. In iedere andere situatie dient de afnemer genoemd product geschikt te maken aan de CE-markering zoals bedoelt in specifiek land.

 

Artikel 7 - Verbod export Amerika/Canada
Het is koper niet toegestaan bij Hendi gekochte producten door te leveren/te exporteren naar Amerika of Canada. Indien koper desalniettemin meent gekochte goederen te moeten doorleveren naar genoemde landen, dan aanvaardt Hendi geen enkele verantwoordelijkheid voor de door haar geleverde goederen. In dat geval kan Hendi nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het door haar geleverde product, terwijl koper tevens geen aanspraak kan maken op garantie, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

Koper verplicht zich in dat geval Hendi volledig te vrijwaren voor eventuele claims, hoe dan ook genaamd, die voortvloeien uit de levering van de producten door koper in Amerika en Canada.

 

Artikel 8 - Overeenkomsten
8.1) De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Hendi heeft bereikt, hetzij doordat de order door Hendi de facto wordt uitgevoerd. De acceptatie moet schriftelijk, eventueel via datacommunicatiemiddelen plaatsvinden. Door acceptatie verenigt koper zich met de toepasselijk verklaring van deze Algemene Voorwaarden en doet koper afstand van een toepasselijk verklaring van de eigen inkoopvoorwaarden.

8.2) Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Hendi koper schriftelijk bericht heeft met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.

8.3) Overeenkomsten, gesloten via daartoe niet bevoegde personeelsleden, binden Hendi niet, tenzij deze door Hendi schriftelijk zijn/worden bevestigd.

Als niet bevoegd personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben conform de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

Artikel 9 - Verzending en levering
9.1) Hendi verbindt zich jegens koper om zaken behoorlijk te verpakken en op een zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

9.2) Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens in het bezit van Hendi zijn en, indien dit is overeengekomen, Hendi de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor Hendi bevredigende betalingszekerheid is gesteld.

9.3) De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat Hendi kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Hendi is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige nakoming, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.

9.4) De zaken zullen door Hendi binnen Nederland franco, bij een minimaal orderbedrag van bruto € 450,--, bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats. Hendi heeft het recht om de zaken onder rembours te verzenden naar koper. Direct na de levering draagt koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaan.

9.5) Buiten Nederland geschiedt levering af fabriek, magazijn of distributiecentrum. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, zodat koper de zaken mitsdien vooraf dient te verzekeren, tenzij Hendi uitdrukkelijk anders met koper is overeengekomen.

9.6) Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Hendi niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan koper, wordt Hendi geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van koper te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan koper zijn aangeboden tot aflevering kennis heeft gegeven aan koper. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 10 - Afname
Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft hij hiermee in gebreke, dan heeft Hendi het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling in rechterlijke tussenkomst betaling van de verkoopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling in rechterlijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte, voor zover dit nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, ongeacht haar recht tot volledige vergoeding van de schade.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
11.1) De eigendom van alle door Hendi aan koper geleverde zaken blijft bij Hendi, zolang koper de vorderingen van Hendi met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Hendi wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen ter zake van rente, kosten en boetes. Hendi is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas op de koper over zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens Hendi heeft voldaan.

11.2) Koper is in geen geval gerechtigd de door Hendi geleverde, verwerkte of onverwerkte zaken te vervreemden zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin toegestaan is verhuur, belenen of anderszins uit de macht van Hendi brengen van bovenstaande zaken, dan wel pandrecht c.q. bezitloos pandrecht te vestigen.

Koper zal zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, verbinden om op eerste verlangen van Hendi te verklaren, dat hij in geen geval tot het vestigen van een pandrecht c.q. bezitloos pandrecht bevoegd is. Koper verbindt zich geen enkele akte te zullen ondertekenen - zolang de vordering niet is voldaan -, waarbij pandrecht op zaken kan worden gevestigd, in welk geval hij zich aan verduistering schuldig zal maken.

11.3) Hendi behoudt zich het recht voor een pandrecht te vestigen op in eigendom aan koper geleverde zaken tot zekerheid van alle toekomstige vorderingen, welke Hendi buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal krijgen op koper. Koper verbindt zich op eerste verlangen van Hendi mee te werken aan het opstellen van een authentieke akte c.q. het laten registreren van een onderhandse akte met betrekking tot die zaken.

11.4) Indien er gerede twijfel bij Hendi bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is Hendi bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen totdat koper zekerheid voor betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Hendi ten gevolge van deze vertraagde aflevering te lijden schade.

11.5) Koper is verplicht Hendi terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom verschuldigd.

11.6) Hendi is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen, inbegrepen het betreden van terreinen van koper om zodoende zelf de betreffende zaken/goederen uit de magazijnen/opslagplaatsen van koper te verwijderen.

 

Artikel 12 - Prijzen en betaling
12.1) Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de hierboven genoemde factoren, een verhoging ondergaan, is Hendi gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen door Hendi onverwijld schriftelijk ter kennis van koper worden gebracht.

12.2) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen bruto en exclusief BTW, zonder aftrek van enige korting, exclusief vrachtkosten en verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.3) Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overgekomen:

 • door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Hendi;
 • door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Hendi aangegeven bank- en/of girorekening;
 • indien het eerste bestellingen betreft, zullen de zaken slechts onder rembours worden verzonden, dan wel nadat de koper het met de order gepaard gaande bedrag middels telefonische overboeking aan Hendi heeft voldaan.

12.4) Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op Hendi, hoe dan ook genaamd, te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.5) Afwijkende betalingscondities zijn alleen toegestaan wanneer zij zowel in de offerte als op de facturen vermeld zijn. Wisselbetalingen worden door Hendi uitsluitend geaccepteerd indien dit vooraf is overeengekomen en indien koper alle extra risico's en kosten, evenals eventueel renteverlies, vergoedt.

Een eenmaal overeengekomen betalingstermijn schept voor Hendi geen verplichtingen in de toekomst. Hendi heeft het recht per order die betalingstermijn vast te stellen.

12.6) Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de afgesproken termijn na datum van verzending van die rekening, is Hendi gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente, dan wel 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10% van het totale bedrag van een factuur. Hendi is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen (alle) buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

De buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval wanneer Hendi zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 375,-. Uit het enkele feit, dat Hendi zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 13 - Solvabiliteit
13.1) Hendi is altijd gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

13.2) Hendi is tevens gerechtigd indien koper in gebreke is bij de nakoming van zijn (betaling)verplichtingen de leveranties op te schorten, ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen.

13.3) Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.4) Weigering van koper om de verlangde zekerheid te verschaffen geeft Hendi het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 14 - Reclamaties en transportschade
14.1) Onder reclamatie wordt verstaan: alle grieven van koper ter zake de hoedanigheid van de geleverde goederen.

14.2) Bezwaren en reclamaties tegen enigerlei rekening of factuur van Hendi, respectievelijk met betrekking tot de staat van de geleverde zaken, dienen binnen drie dagen na aflevering, respectievelijk toezending - middels een aangetekend schrijven - bij Hendi te worden ingebracht. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclames of bezwaren kan koper generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.

14.3) Koper dient de goederen direct bij aflevering te controleren. Voor aanspraak op vergoeding van transportschade door de vervoerder is aantekening van de schade op de vrachtbrief vereist. Iedere zending wordt met betrekking tot dit artikel als een afzonderlijke transactie beschouwd.

14.4) Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. In de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren. Reclames kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde zaken.

14.5) Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Hendi het recht de geleverde goederen te repareren, dan wel te vervangen, indien sprake is van goederen met een constructie-, fabricage- of materiaalfout.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
15.1) Hendi is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk of gemonteerde en opgeleverde installaties en geleverde goederen. De voldoening door Hendi aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

15.2) Hendi is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Hendi, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt díe schade, waartegen Hendi verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de navolgende beperkingen in acht worden genomen:

a) niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, opslagkosten en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren;

b) Hendi is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, die door of tijdens het gebruik van de geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken, die zich in de nabijheid van die goederen bevinden;

c) Hendi is niet aansprakelijk voor invloeden van buitenaf op door haar geleverde zaken.

d) verdere uitsluitingen voor garantie zijn;

 • schade ontstaan door vervoer.
 • schade ontstaan door installatie en/of afstellingfouten.
 • schade ontstaan door onvoldoende ventilatie voor warmte afvoer.
 • schade die ontstaat door reparatie of poging daartoe door en niet door Hendi erkende reparateur.
 • schade ontstaan door bedieningsfouten, bediening niet volgens de gebruiksaanwijzing van het artikel, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting.
 • kosten om vervanging of herstel te bespoedigen, of het verrichten van tijdelijke reparaties.
 • schade ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
 • schade ontstaan door het niet vervangen van filters.

15.3) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Hendi beperkt tot het bedrag, dat aan koper netto gefactureerd is ter zake van de goederen en/of diensten, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 16 - Ontbinding en overmacht
16.1) Onverminderd het bepaalde in artikel 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

16.2) Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Hendi geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

16.3) De in artikel 9 genoemde leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Hendi door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Indien aflevering c.q. afname door overmacht langer dan zes maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen - onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden volgens de Wet.

De termijn van zes maanden is zoveel korter of langer naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

Onder overmacht aan de zijde van Hendi wordt in ieder geval verstaan:

 • de omstandigheid, dat Hendi een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door haar toeleveranciers;
 • stakingen;
 • storingen in het weg-, scheepvaart- en vliegverkeer;
 • zoekgeraakte zaken tijdens het transport;
 • overheidsmaatregelen, die Hendi verhinderen haar verplichting tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.

16.4) Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat koper of Hendi naar redelijkheid of billijkheid ongewijzigde nakoming door Hendi, respectievelijk koper niet mag verwachten, kan de Rechter op verlangen van Hendi, respectievelijk koper de koopovereenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.

16.5) Indien Hendi bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 17 - Garantie
17.1) Hendi stelt zich tegenover koper aansprakelijk voor schade aan en door zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat koper de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

17.2) De aansprakelijkheid van Hendi is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan. Een en ander ter beoordeling aan Hendi.

17.3) De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Hendi heeft voldaan, terwijl niet voldoen aan deze verplichtingen geen verlenging van de in de factuur genoemde garantietermijn tot gevolg heeft.

 

Artikel 18 - Retourzendingen
18.1) Hendi is niet verplicht om door koper bestelde en afgeleverde zaken terug te nemen, te vervangen of te crediteren.

18.2) Bij wijze van uitzondering kan Hendi schriftelijk aangeven onder bepaalde voorwaarden bereid te zijn tot terugname of creditering over te gaan.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht/geschillen
19.1) Op alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht toepasselijk.

19.2) Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop en verkoop, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke Rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Hendi, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.

Deze Voorwaarden, die door Hendi te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld, zullen worden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

Aldus opgemaakt te Rhenen, 1 februari 2007.

R.E. Vooys directeur.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door hier te klikken.